Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Disclaimer en copyright

Inhoud

Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, geluid- en/of videofragmenten, foto’s, scripts, artikelen, hyperlinks en/of andere objecten. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden in deze disclaimer.

De Odd Fellows Apeldoorn gevestigd te Apeldoorn besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het valt echter niet uit te sluiten dat de informatie op deze website op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Gebruik

Voor het anders dan voor eigen niet-(semi) commercieel gebruik kopiëren, verhandelen, heruitgeven, doorzenden, verspreiden of toe-eigenen, verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van de website, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van de Odd Fellows Apeldoorn te worden verkregen. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de website.

Intellectueel eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluid- en beeldfragmenten, foto’s, scripts, artikelen, en/of andere objecten op deze website zijn onder meer auteurs-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website, in welke vorm of op welke manier dan ook, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Odd Fellows Apeldoorn.

Rechten van derden

Odd Fellows Apeldoorn heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om eventuele rechten van derden met betrekking tot het aangeboden materiaal te achterhalen. Degenen die menen rechten op de inhoud van deze website te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot Odd Fellows Apeldoorn.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Odd Fellows Apeldoorn heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 Aansprakelijkheid en Schade

Odd Fellows Apeldoorn sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik of de inhoud van deze internet website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze internet website te kunnen raadplegen.

Odd Fellows Apeldoorn  behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.

Misbruik

Indien in strijd met de hierboven gestelde bepalingen gehandeld wordt, zal Odd Fellows Apeldoorn overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties